Satış Sözleşmesi

İSTYATUR SEYAHAT ACENTASI
YURT DIŞI PAKET TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR & KONU
Bir tarafta Kültür ve Turizm Bakanlığı A 9295 İşletme Belgeli İSTYA CLUB SEYAHAT ACENTESİ sahibi İSTYA TURİZM VE TUR TİC. LTD. ŞTİ. (işbu "Satış Sözleşmesi"nde "İSTYATUR" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta aşağıda adı ve adresi belirtilen Katılımcı arasında (bu sözleşmede "TÜKETİCİ veya KATILIMCI" olarak anılacaktır) 1.1. maddesinde belirtilen yönetmeliğin hükümleri doğrultusunda iş burada belirtilen hizmetin verilmesine dair aşağıda belirtilen tarihte, iş buradaki koşulları içeren hizmet/paket tur satış sözleşmesi hazırlanmış; yolculuk öncesi Tüketiciye bilgilendirme yapılmış, sözleşme kurulmadan önce Broşür/Ayrıntılı Gezi Programı verilmiş ve aşağıdaki şartlarla işbu Sözleşme düzenlenmiştir. BU KAPSAMDA TÜKETİCİ KENDİSİNE BROŞÜRÜN (AYRINTILI GEZİ PROGRAMININ) SÖZLEŞME KURULMADAN ÖNCE VERİLDİĞİNİ/ AÇIKÇA BİLGİLENDİRİLDİĞİNİ BEYAN, KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞTİR.

İşbu sözleşme ile TÜKETİCİnin İSTYATUR'dan satın aldığı, içeriği, satış fiyatı belirtilen ve broşürde/Ayrıntılı Gezi Programında bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu sözleşme satışın başlaması ile taraflarca okunmuş ve tüm şartları ile kabul edilmiş olur.
Ödemenin tamamen yapılması ve işbu Satış Sözleşmesi'nin Müşteri tarafından okunmuş ve onaylanmış olması ilgili rezervasyonun kesinleşmesi için ön koşul olup, işbu Satış Sözleşmesi'nin koşullarının kabulü Müşteri tarafından yazılı veya elektronik ortamda teyit edilmeden tur rezervasyonu kesinlik kazanmaz. Bu anlamda rezervasyon kesinleşme işlemleri ve aşamaları tamamlanmadan Müşteri herhangi bir hak kaybı olduğunu, zarar ve ziyanını ileri süremez. Satışın tamamlanması bedelin tamamen ödenmesine bağlıdır.

1.1. İşbu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanmış olup, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzel kişi tüketici ve Sözleşme'de imzaları bulunmasa da adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen Katılımcılar ve kendisine bir Paket Tur Sözleşmesi devredilen Katılımcı bakımından da geçerlidir, tüm bu kişiler Sözleşmeyi tüm şartları ile okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Devirlerde, hakkını devir eden, devir alan birlikte müteselsilen sorumludur.

1.2. Sözleşmenin muhatabı paket turu alan kişidir. Bu kişi ile bağlantılı olan diğer kişiler (eşi, çocuğu, yakını, arkadaşı, tanıdığı v.b.) paket tura katılsa dahi, katılım için adı bildirilmiş olsa dahi veya katılma niyetinde olsa dahi sözleşmenin tarafının değiştiği şeklinde yorumlanamaz. Bu kapsamda asıl taraf olarak turu alan kişiye karşı yapılan bildirimler yeterli olup, tüm ticari ve hukuki işlemler bu kişi ile yapılacaktır. Bu anlamda turu alan kişiye yapılan bildirimler ve tüm yasal cevaplar ile defiler, diğer kişileri de açıkça bağlamaktadır. Bu anlamda İSTYATUR veya bağlı acenteleri herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sözleşmede yer almayan hususlarla ilgili Yasa ve Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

1.2.PAKET TUR DÜZENLEYİCİSİ

ŞİRKET ÜNVANI: İSTYA TURİZM VE TUR TİC. LTD. ŞTİ.
ADRESİ: Merkez Mah. Koca Mansur Sk. No:72 Aykaç İş Merkezi, Kat: 6 D:12-13 Şişli ISTANBUL
MERSİS NO / VERGİ DAİRESİ & VERGİ NO: 0481060594300011 / Şişli V.D. 481 060 5943
TEL: +90 212 709 4 770
E-POSTA: [email protected]
WEB SİTESİ: www.istyatur.com
KEP ADRESİ: [email protected]

1.2.1. TÜKETİCİ
ADI SOYADI: ............................................................
T.C. KİMLİK NO: ......................................................
ADRES: .....................................................................
FATURA BİLGİSİ: ....................................................
TEL: ...........................................................................
FAKS: .......................................................................
EPOSTA: ..................................................................

1.2.2.KATILIMCI (LAR): Tüm katılımcılar için ayrı ayrı doldurulur.
Katılımcı bilgilerinin doğruluğu Tüketici'nin sorumluğundadır.
 
KATILIMCI 1
ADI SOYADI: ..........................................................
T.C. KİMLİK NO: ...................................................
DOĞUM YIL/AY/GÜN: ......................................
ADRES: .....................................................................
TEL: ............................................................................
FAKS: ........................................................................
EPOSTA: ..................................................................
KATILIMCI 2
ADI SOYADI: ..........................................................
T.C. KİMLİK NO: ...................................................
DOĞUM YIL/AY/GÜN: ......................................
ADRES: .....................................................................
TEL: ............................................................................
FAKS: ........................................................................
EPOSTA: ..................................................................
KATILIMCI 3
ADI SOYADI: ..........................................................
T.C. KİMLİK NO: ...................................................
DOĞUM YIL/AY/GÜN: ......................................
ADRES: .....................................................................
TEL: ............................................................................
FAKS: ........................................................................
EPOSTA: ..................................................................
KATILIMCI 4
ADI SOYADI: ..........................................................
T.C. KİMLİK NO: ...................................................
DOĞUM YIL/AY/GÜN: ......................................
ADRES: .....................................................................
TEL: ............................................................................
FAKS: ........................................................................
EPOSTA: ..................................................................

KATILIMCI 5
................

1.3. Paket Tur'un içeriğine dair tüm bilgiler, (yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri, kullanılan ulaşım araçları, yolculuk hareket ve dönüş saat tarih ve yerleri, konaklama türü ve nitelikleri, yemek planı, güzergah, paket tura uygun vize pasaport yaş ve sağlık bilgileri, turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı ve iptal bildirimi için son tarih, turun fiyatı) işbu sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen "Ayrıntılı Gezi Programı"nda yer almaktadır. İşbu sözleşmenin 1.2. maddesinde yer alan Tüketici/Katılımcıya ait bilgiler Tüketici tarafından eksiksiz ve doğru olarak doldurulur. Tüketici/Katılımcı bu sözleşmede belirtilen tüm katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları da temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında verilen "Broşür/Ayrıntılı Gezi Programı" ve işbu sözleşmenin içeriklerinden tüm katılımcılara bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Tüketici/Katılımcılar bundan sorumludur. Bu doğrultuda Tüketici/Katılımcı‘ya verilen Broşür/Ayrıntılı Gezi Programı tüm katılımcılara verilmiş sayılır. Aynı şekilde Tüketici/Katılımcı'ya yapılan tüm bildirimler de diğer tüm katılımcılar ile yapılmış sayılır ve ticari/hukuki sonuçlarını herkes için doğurmaya yeterlidir.

Müşteri işbu sözleşmenin 2. maddesinde yer alan "Ayrıntılı Gezi Programı"nın ve Madde 1.2.'de yer alan Tura Katılımcılara ait Tüketici tarafından verilen bilgilerin Paket tur sözleşmeleri Yönetmeliği'nin 5. Maddesi uyarınca "Ön Bilgilendirme Broşürü" işlevlerini yerine getirdiğini ve bu bilgilerin işbu sözleşmenin öncesinde kendisi ile paylaşılmış olduğunu ve aynı zamanda işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olduğunu kabul ve beyan eder.

1.4. Tüketici/Katılımcı işbu sözleşmede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve tüm katılımcılara ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

1.5. Tüketici/Katılımcı, kendisinin ve adlarına hareket ettiği diğer katılımcıların bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı veya eksik bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek her türlü neticelerden (örn. Havayolu cezası, vize sorunu, seyahat ile ilgili yapılması gereken bilgilendirmelerin ulaşmaması, tura katılamamaları vb.) İSTYATUR sorumlu değildir.

1.6. Sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan Katılımcıların Paket Tur Düzenleyicisi veya Aracısı aleyhine dava veya takip başlatması veya Tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalınması halinde, Paket Tur Düzenleyicisi ve Paket Tur Aracısının ödemiş olduğu fazla miktarlar için Sözleşme'de imzası/onayı bulunan Tüketici(ler)e rücu hakkı saklıdır.

1.7. KURUCU ŞARTLAR:
İşbu sözleşme ile Katılımcı ve bağlı olduğu kişiler tarafından kurucu şartların da kesin ve gayri kabulü rücu olarak tamamen beyan ve kabul edildiğini anlamına gelmektedir.
Broşür / Ayrıntılı Gezi Programı ile işbu sözleşme içeriği ve detaylar Katılımcı (ve bağlı olduğu kişiler) tarafından kontrol edilerek, kabul edildiğini, sözleşmeye ve taahhütlere uygun olduğu Katılımcı (ve bağlı olduğu kişiler) açıkça beyan ve kabul etmiştir.
 • İşbu sözleşmenin geçerlilik şartı tur bedellerinin tamamen tur sağlayıcıya ödenmiş olmasına bağlıdır. Acentelere yapılan ödemeler tur sağlayıcısına yapılmış sayılmaz. Ödemeler tamamlanmadan işbu sözleşme veya sözleşmeye bağlı her türlü belge düzenlenmiş olsa bile, ilgili taraflarca kullanılamaz ve bu kapsamda ödeme tamamlanmadan hizmet verilmeyeceğinden Katılımcı veya aracı acente zarar veya tazminat iddiasında bulunamaz.
 • Tur paketi kapsamında sözleşmede yazılı bulunan yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda tur tarihi değiştirilebilir veya tur sağlayıcı tarafından tur hizmeti ve sözleşme tazminatsız olarak tek taraflı fesih edilebilir. Bu durumda iade koşulları sözleşmedeki gibi uygulanacaktır.
 • Yurtiçi veya yurtdışı fiili, hukuki, idari v.b. nedenlerle, ulaşım hizmeti sunan her türlü seyahat şirketi ile, konaklama hizmeti sunan her türlü oteller, pansiyonlar v.b. işletmesel nedenlerle uçuş yapılacak/seyahat hizmeti verecek şirket (her türlü ulaşım aracı ile), uçuş/kalkış/varış yeri, uçuş/kalkış/varış saatleri, otel yerleri, otel özellikleri tur sağlayıcı tarafından tek taraflı olarak revize edilebilir. Bu durumda önemli olan sözleşme ile taahhüt edilen standartların sağlanmasıdır.
 • Gidilen ülkede, katılımcıların talepleri ve rehberlerin öngördüğü nedenler ile, karşılaşılan fiili nedenlerle, tur programında ve sürelerinde gerçekleşen haklı nedenlerle kısmi veya tamamen değişikliğe gidilebilir. Katılımcı bu durumu kabul etmiştir.
 • Karşılaşılan fiili nedenlerle ek hizmet kapsamında olan hizmetleri vermekten tur sağlayıcı tek taraflı olarak kaçınabilir. Bu durumda alınan ek ücret sözleşme şartlarına uygun olarak iade işlemleri yapılacaktır.
 • Katılımcı verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, bu kapsamda doğabilecek her türlü aksaklıktan ve zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
 • Katılımcı kendisinin ve bağlı olduğu kişiler için verdiği kişisel bilgi ve verilerin tur sağlayıcı ve bağlantılı olduğu ortakları, acenteler, kurumlar, rehberler ve hizmet kapsamında irtibatlı olduğu seyahat veya konaklama şirketleri, çözüm ortağı şirket veya kişiler ile benzer hizmet şirketleri nezdinde gerek fiziken, gerekse data olarak (veya dataya aktarılmış bilgiler olarak) saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, kendisi ve bağlı olduğu kişiler ile satın alınan tur veya benzeri hizmet teklifleri için irtibat kurulması amacı ile aranmasına, sms- mesaj veya e-mail gönderilmesine muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Katılımcıya bağlı olan kişilerin bu beyanı kabul etmediği yönündeki iddiasının kusurlu ve sorumlu tarafı Katılımcının kendisi olacaktır. Bu durum açıkça tüketicinin korunması kanunu ve yönetmelik uyarınca İSTYATUR'un ve acentelerinin, çalışanlarının sorumsuzluk halini doğuracağını katılımcı açıkça beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
 • Yapılacak tur başlangıcında ve tur süresince, katılımcı İSTYATUR veya çalışanları tarafından kurulacak mesajlaşma grupları (whatsapp v.b.), iletişim grupları, iletişim linkleri, mailleri ve mesajlarını kabul ettiğini, bu içeriklerinin tamamının kendisini bağlayıcı delil niteliğinde olduğunu gayri kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Bu kapsamda katılımcı bu iletişim gruplarına katılmakla yükümlüdür. Katılmaması durumundaki tüm sorumluluk kendisine ait olup, anlık bildirim, değişiklik v.b. her türlü nedenden, durumdan haberdar olmadığını ileri süremez. Bu anlamda bu yazışma, mesaj ve mail kayıtlarının da saklanmasına, depolanmasına, arşivlenmesine, İSTYATUR tarafından kontrol edilmesine, yer bildirimlerine, fiziki olayı durumu gösterir fotoların veya videoların çekilmesine, çalışanlar tarafından İSTYATUR'a ve resmi makamlara gönderilmesine de muvafakat etmiş sayılır.
 • Katılımcı, tur kapsamında belirli bir hizmeti alamadığı veya eksik aldığı iddiası ile bedelin tamamının iadesini veya karşılığı tazminatı isteyemez. Bu durumda verilen hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür. Eksik veya hiç ifa edilmeyen edimler uyarınca tarafların kanun ve yönetmelikler uyarınca hakları saklıdır. Eksik veya hiç ifa edilmeyen edimler yerine ikame edimlerin de bedellerinden de yükümlü olacaktır. Katılımcının edimi, ifayı, ikame edimi kabul etmemesi durumundaki tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır.
 • Katılımcı tur programının kendisi dışında belirli bir katılımcı sayısı ile yapıldığını, bu nedenle tur programına, saatlerine, buluşma yerlerine zamanında gelmeye ve hareket etmeye özen gösterme yükümlülüğü olduğunu bilmekte ve anlamakta olduğunu açıkça beyan, kabul ve taahhüt eder. Katılımcının tur programını ve akışını aksatır nitelikteki kendi kusuruna dayalı hareket ve filleri neticesinde, İSTYATUR ve bağlı acenteleri o an sözleşmeyi fesih veya sözleşmeden dönme hakları saklıdır. Aynı şekilde kendi kusuru ile geç kalma, yetişememe durumunda katılımcı ve bağlı olduğu kişiler, turun bir sonraki varış rotasına/noktasına tüm masraflarını kendileri karşılayarak kendileri gitmekle, varmakla yükümlüdür. Bu kapsamda meydana gelebilecek her türlü can ve mal kayıplarından, her türlü maddi ve manevi zarardan katılımcı ve bağlı olduğu kişiler sorumludur. Bu nedenle katılımcı özen yükümlülüğüne riayet etmesi şarttır.
 • Katılımcı tur süresince İSTYATUR'a veya bağlı çalışanlarına, rehberlerine karşı gerek ceza kanunu anlamında suç teşkil eden, gerekse tur programının akışını, zamanlamasını aksatıcı eylemlerde bulunmayacağını, tur bütünlüğünü bozmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu durumun meydana gelmesi durumunda İSTYATUR veya bağlı çalışanları haklı neden ile sözleşmeyi fesih edebilirler veya sözleşmeden dönebilirler, aynı zamanda bulunulan ülkedeki adli ve idari makamlara şikayette bulunabilirler. Bu ihtimalde meydana gelen tüm aksaklık ve zararlardan katılımcı sorumlu olacaktır.
 • Broşürde / Ayrıntılı Gezi Programında ve/veya sözleşmede yer alan bilgilerin değişebileceği, revize edilebileceği ve tur anındaki duruma anlık olarak uyarlanabileceği şartı Katılımcıya broşür verilmesinde ve bilgilendirme kapsamında açıkça belirtilmiş olup, Katılımcı bu durumu kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Tur anında meydana gelen değişiklikler gerek İSTYATUR, gerek bağlı acente, gerekse bağlı çalışan, rehber tarafından sözlü, yazılı, sms, whatsapp v.b. grup yazışmaları, link, email, tutanak v.b. yollardan herhangi biri veya birkaçı ile yapılabileceğini ve kabul ettiğini Katılımcı açıkça beyan ve taahhüt etmiştir. Bu anlamda Katılımcının açık mutabakatı olduğu kabul edilecektir. Aksi iddiada olan Katılımcı o an mutabakatı olmadığını DERHAL yazılı, sms, whatsapp v.b. grup yazışması, telefon, mail yolu ile İSTYATUR'a iletmekle yükümlüdür. Geç bildirim durumunda hak, mağduriyet, zarar veya tazminat talebinde bulunamaz.
 • Katılımcı tur anında meydana gelecek şikayetini o an DERHAL, yazılı, sms, WhatsApp v.b. grup yazışması, telefon, mail yolu ile İSTYATUR'a veya bağlı çalışanına iletmekle yükümlüdür. Katılımcının bağlı çalışan hakkında olan şikayetini ise aynı yollarla İSTYATUR'a o an DERHAL iletmesi mecburidir. Katılımcı tur bittikten sonra bu tür iddialarda ve buna dair zarar, tazminat, eksik ifa, bedel iadesi taleplerinde bulunamaz.
 • Broşür/Ayrıntılı Gezi Programı ile tur başlangıcında yapılan bilgilendirmelerde farklılık olması durumunda tur başlangıcında yapılan bilgilendirme güncel olarak kabul edildiği Katılımcı tarafından beyan, kabul ve taahhüt edilmiştir.
 • Fiyat değişikliği (sözleşmenin 3.maddesi uyarınca): İSTYATUR sözleşmede yazılı olan ve anlaşılan fiyatI kanun uyarınca ve kanuni sınırlar kapsamında değiştirebilme hakkını saklı tutar. Kanun ve yönetmelik (yönetmelik 9. madde ve ilgili maddeler uyarınca) uyarınca sözleşme bedelinin yüzde beşini (%5) geçmeyecek şekilde aşağıdaki hallerde değiştirilebilir:
  • Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
  • Fiyat değişikliğinin her türlü ulaşım aracındaki yakıt (maliyet) giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
  • Fiyat değişikliğinin liman, havaalanı, gümrük gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması.ve yasanın izin verdiği diğer durumlarda fiyat değişikliği hakkı saklıdır.
  • Kanun değişikliği, kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanlığı kararları, yönetmelik değişiklikleri veya yeni yasal mevzuat uyarınca İSTYATUR'a getirilen ek maliyetler, ileride yürürlüğe girecek olan yasal mevzuat uyarınca ek bir maliyet getiriyor ise İSTYATUR bu maliyeti de Müşteriye/katılımcıya yansıtma hakkını saklı tutar.
 • Esaslı unsurlarında değişiklik : Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini katılımcıya bildirecektir. Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde katılımcı, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir:
  • Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.
  • Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme.
   İSTYATUR'un yasal ve sözleşmesel hakları ile mahsup ve defii hakları saklı kalarak; sözleşmeden dönülmesi halinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde iade edecektir. Bu süre içerisinde Katılımcı faiz, masraf, feri v.b. taleplerde bulunamaz.
 • Sorumluluktan kurtulma; İSTYATUR veya aracısı, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
  • Katılımcının kusurunun bulunması
  • Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.
  • Mücbir sebebin bulunması.
  • Paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.
  • Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirilmiş olmasıdır.
  • İşbu sözleşme düzenlenirken, Katılımcıya; kendisinin veya tura katılan bağlı kişilerin kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını, her türlü kazadan doğan zararını ve tedavi masraflarını, poliçe limiti kadar karşılayacak şekilde sigorta ettirilebileceğini bildirildiğini ve bu kapsamdaki tüm aydınlatmanın kendisine yapıldığını gayri kabulü rücu olarak beyan ve kabul etmiştir. Bu kapsamdaki tüm sorumluluk Katılımcıya ait olacaktır.
 • Katılımcı/Müşteri bu kapsamda tur esnasında çalışanların, diğer katılımcı ve müşterilerin veya üçüncü kişilerin izinsiz olarak fotoğraflarını veya videolarını, ses kayıtlarını alamayacağını, çoğaltamayacağını, her türlü ortam dahil yayınlamayacağını bildiğini, bunun suç teşkil edebileceğini anladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Katılımcı sosyal medya v.b. mesaj içerikleri ile tur hakkında veya İSTYATUR veya bağlı olduğu çalışanlar veya aracılar hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunmayacağını, tura katılan katılımcıları veya üçüncü kişileri kışkırtıcı eylem, söylem ve filleri gerçekleştirmeyeceğini, turun programını ve zamanlamasını, turdaki çalışan ve katılımcıların huzurunu bozucu, toplu hareket etmeyi engelleyici eylemlerde bulunmayacağını, İSTYATUR veya bağlı çalışanlarının veya aracıların marka değerini düşürücü, kötüleyici, aşağılayıcı, yanlı içerik paylaşımları yapmayacağını gayri kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder. Katılımcının bu tür iddiaları uyarınca yasal merciler kapsamında yasalar nezdinde hakkını arama hakları saklıdır. Aksi durumda İSTYATUR uğrayacağı maddi ve manevi zararı ilgili katılımcıdan tahsil ve talep edebilir. Katılımcının bu eylemi rekabet, haksız fiil, gizli rekabet veya emsal şirketlere menfaat sağlayıcı amaçlarla yapması durumunda da İSTYATUR'un her türlü şikayet, dava, maddi- manevi tazminat hakları ile tüm yasal hakları saklıdır.

KATILIMCI İŞBU SÖZLEŞME İLE KURUCU ŞARTLARIN TAMAMINI GAYRİ KABULÜ RÜCU OLARAK KABUL ETTİĞİNİ BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞTİR.
2. PAKET TUR BİLGİLERİ VE İÇERİĞİ / AYRINTILI GEZİ PROGRAMI

2.1. PAKET TUR BİLGİLERİ:
REZERVASYON NO: ..........................................................
REZERVASYON TARİHİ: ..........................................................
TURUN ADI: ..........................................................

TUR KODU: ...........................................................
TUR PAKETİ: .........................................................
HAREKET / DÖNÜŞ TARİH & SAATLERİ: ........................................
BAŞLANGIÇ / BİTİŞ YERİ: ..................................................
TUR PAKETİ TUTARI: .......................................................
SİGORTA TUTARI: ..........................................................
VİZE HİZMETİ TUTARI: .....................................................
SATIN ALINAN EKSTRA HİZMET VAR İSE TUTARI: ...............................
SATIN ALINAN EKSTRA HİZMET ÜRÜN KODU: ...................
SATIN ALINAN EKSTRA HİZMET AÇIKLAMASI: ...................
VERGİLER DAHİL TOPLAM TUTAR: ...................
ÖDEME ŞEKLİ: .............................................................


2.2. PAKET TUR İÇERİĞİ:
2.2.1. KONAKLAMANIN TÜRÜ: YERİ, SINIFI, SÜRESİ: ..........................
2.2.2. PANSİYON TİPİ, YEMEK PLANI: .......................................

KESİNLEŞMİŞ İSE OTEL ADI:
KONAKLAMA İÇİN TALEP EDİLEN ODA SAYISI:
KONAKLAMA İÇİN TALEP EDİLEN ODA NEVİ:
VARSA AÇIKLAMA:


2.2.3. UÇAK İLE SEYAHAT EDİLECEK TURDA HAVAYOLU ŞİRKETİ, YOLCULUĞUN SINIFI, ............. Havayolları tarifeli seferi ile EKONOMİ sınıfı gidiş- dönüş uçak bileti Müşteri ve Katılımcılar sağlık durumunun, hukuki durumun her türlü olağan ulaşım aracı ile seyahat etmeye, vize almaya, yabancı ülkelere ve yurda giriş çıkış yapmaya elverişli ve yeterli olduğunu gayri kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu hususta tüm sorumluluk ve araştırma yükümlülüğü Müşteriye ve/veya Katılımcı'ya aittir.

Müşteri ve Katılımcılar yola çıkılacak, transit geçilecek veya varılacak Ülkelerin, idari ve adli makamların, vize departmanlarının, gümrük giriş/çıkış bürolarının, havaalanlarının, terminallerin, limanların, durakların, özel veya kamusal yerli veya yabancı seyahat şirketlerinin aldığı her türlü karara, ulusal ve uluslararası uçuş/seyahat kurallarına, uygulamalara, önlemlere, kısıtlamalara, tedbirleri, talimatlara uymakla yükümlüdür. Bu kapsamda tüm sorumluluk Müşteriye ve/veya Katılımcıya aittir.

Ulaşım araçlarının saatlerinin veya seferlerinin değişmesi durumunda, işbu sözleşme şartları uyarınca, Müşteri güncellenen değişiklikleri kabul ettiğini ve riayet edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

2.2.4. YOLCULUKTA İZLENECEK GÜZERGAH VE DURAKLAMA YERLERİNİ İÇEREN GEZİ PROGRAMI: Gün bazında tur kapsamında gezilecek yerler ve ekstra gezilere ilişkin bilgi yer alır.

1. GÜN:
2. GÜN:
3. GÜN:
4. GÜN:
5. GÜN: v.b.

Çocuklar yanında geldiği ebeveyn veya yakınının katılmadığı tura, tur paketlerine çocuk tek başına katılamaz. Tur boyunca çocuğun bakım, gözetim, koruma yükümlülüğü yanında geldiği ebeveynlere, yakınlarına aittir, bu kapsamda ebeveynler/yakınlar gereken tüm koruma tedbirlerini almakla yükümlüdür.

2.2.5. EKSTRA GEZİLER: Ekstra ücrete tabidir, katılım zorunlu değildir.

2.2.6. ARA KONAKLAMA YERİ, TARİHİ VE AKTARMA BİLGİLERİ: Tur programı içerisinde detayları yer almaktadır.

2.2.7. PASAPORT GENEL BİLGİLERİ / VİZE ŞARTLARI:
2.2.7.1. T.C vatandaşları için vize uygulaması vardır.* (* Vize istenen Ülkeler esas alınarak bu madde eklenmiştir. Ayrıntılı bilgi için seyahat edilecek ülkeye ait Konsolosluk bildirimlerinin kontrol edilmesi uygun olacaktır).
İSTYATUR' un katılımcıların pasaportlarını veya uçuş/seyahat için hukuken ve sağlık durumu olarak yeterli olup olmadığını tetkik hakkı ve zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu konu da katılımcının beyanı esas alınır. İSTYATUR tarafından vize takip hizmeti almayan, vizesi olduğunu ve/veya yeşil pasaport sahibi olduğunu veya vize gerektirmeyen pasaportu olduğunu beyan eden, ya da vizesiz bir ülkeye tur satın alan katılımcıların pasaportlarının ilgili seyahatin vize- pasaport koşullarına uygunluğu, pasaportların ve kimliklerinin güncel olması ve geçerlilik tarihlerinin seyahat/tur için yeterli olması katılımcının kendi sorumluluğundadır. İSTYATUR'dan vize takip hizmeti almayan, vizesiz bir ülkeye tur satın alan ya da vize gerektirmeyen nitelikte pasaportu olduğunu düşünen kişilerin vize ya da pasaport eksiklikleri v.b. pasaportlarından ve vizelerinden kaynaklanan sair nedenlerle seyahate katılamamalarından İSTYATUR sorumlu tutulamaz.
Bu durumdaki yolcularımız eğer yeşil pasaport sahibi ya da vizesiz bir ülkeye seyahat edecekler ise; pasaportlarının gezinin bitiş tarihin den itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunduğunun, yeni düzenlemeye uygun çipli ve 10 yıldan eski olmadığının, yırtık, sökük v.s bir deformasyon bulunmadığının, vize geçerlilik tarihlerinin seyahat tarihlerini kapsadığını, vizelerinin oturum sürelerinin bitmemiş olduğunu, giriş çıkış sayılarının adedini (tek giriş – çift giriş – çok giriş) ve vizelerini yanlış kullanmadıklarının kontrolünü sağlamalıdırlar. Tüm yolcularımız seyahatleri için vize ile ilgili tüm bilgilendirmelerde vize departmanı ile iletişime geçilebilir. Bilgilendirme kapsamında da yine tüm sorumluluk ve yükümlülük Müşteriye/Katılımcıya aittir.

2.2.7.2. Vize evraklarının teslimi İSTYATUR ile yurtdışı turuna katılacak olan müşterinin, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işlemini İSTYATUR'un üstlenmesini talep etmesi durumunda İSTYATUR'un çalıştığı yetkili acente tarafından Katılımcıya verilecek vize hizmetine ilişkin usul ve esaslar bu madde de düzenlenmiştir. Vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili Konsolosluğun bildirdiği şekilde eksiksiz olarak, tur hareket tarihinden en geç 30 gün önce (veya belirtilecek diğer sürelerde) Katılımcı tarafından İSTYATUR ve İSTYATUR'un talebi doğrultusunda acenteye teslim edilmelidir. Teslim edilen pasaportun gezinin bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması, 10 yıldan eski olmaması, yırtık, sökük vs. bir deformasyon bulunmaması gerekmektedir. İptal edilmiş pasaportlardaki geçerli Schengen /ilgili ülke vizeleri ile seyahat edilememektedir. T.C. yeşil pasaportu ile seyahat edecek misafirlerimizin, eğer pasaportlarının alınış tarihi 10 yıldan eski ise; pasaportlarını yenilemeleri gereklidir. Aksi halde gidecekleri ülkeye kabul edilmeyebilirler ve/veya Türkiye'den hava yolu firması tarafından uçuşları gerçekleştirilmeyebilirler. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir. Yabancı ülkelere giriş ve çıkışlar tamamen ilgili ülkenin inisiyatifindedir. İlgili ülke konsoloslukları hiçbir neden olmasa dahi ülkelerine giriş için vize vermeyebilir. Bu nedenle Katılımcıların bu riski tolere etmeleri için sigorta yaptırmaları İSTYATUR tarafından önerilmektedir. Bu konuda sözleşme imzası sırasında Katılımcı bilgilendirilmiştir. Pasaportların geçerliliği ve pasaportlarda yer alan deformasyonlar (yırtık, sökük, vb.) kişinin kendi sorumluluğunda olup, konsolosluk ya ülke girişlerinde polis kontrolü sırasında çıkacak aksaklıklardan ve engellemelerden İSTYATUR sorumlu değildir. Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribat(lar)a uğramış pasaportlar nedeniyle ziyaret edilecek ülke sınır kapısında gümrük polisi ile sorun yaşanmaması adına; pasaportların yenilenmesi ve T.C. vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin yeni pasaportta olması gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk yolcuya aittir.

2.2.7.3. Vize işlemlerinin takibinde tarafların sorumlulukları:
2.2.7.3. a Katılımcı konsolosluk talep ettiği takdirde şahsi başvuru yapmak üzere evraklarıyla beraber konsolosluk tarafından verilen gün ve randevu saatinde konsolosluğa bizzat müracaat edeceğini kabul ve beyan eder. Randevuya gitmeyen katılımcılar vize verilmemesi nedeniyle İSTYATUR'dan herhangi bir talepte bulunamazlar, tur bedelinin tamamı kendilerinden tahsil edilir.
2.2.7.3. b Katılımcının İSTYATUR veya yetkili acentesine pasaport ve evraklarını teslim edip, teslim edilen evrakların konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi durumunda; Konsolosluk tarafından Katılımcıdan talep edilen eksik evrakların belirtilen süre zarfında teslim edilmemesinden doğan tüm yükümlülükler Katılımcıya aittir. Bu sebeple alınamayan vizeler İSTYATUR ve yetkili acentesinin sorumluluğunda olmayıp, yapılan harcamalar geri iade edilemez, tur bedelinin tamamı tahsil olunur.
2.2.7.3. c Katılımcı, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acente zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen konsolosluk tarafından başvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafından turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmezse, ya da verilen vizenin geçerlilik süresi konsolosluk tarafından tur tarihlerinden eksik olarak düzenlenirse İSTYATUR veya acentenin sorumluluğu doğmayacaktır.
2.2.7.3. d İSTYATUR, yetkili acente ve Katılımcı tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olmasına rağmen vize başvurusunun konsoloslukça reddi durumunda, ret turun başlangıç tarihinden 30 günden az zaman kala gerçekleşirse, İSTYATUR, tur bedelinin, vize masraf ve hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahip olacaktır.
2.2.7.3. e Katılımcının hüsnüniyet (vergi borcu, askerlik durumu, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste olma durumu, pasaporttaki eksik, yırtık, deformasyon vb.) kurallarına aykırı olan hareketleri neticesinde vizenin alınamaması durumunda İSTYATUR'un veya yetkili acentesinin sorumluluğu olmayacaktır. Katılımcı tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
2.2.7.3. f Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye'den çıkışına izin verilmeyen Katılımcılara herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan İSTYATUR veya yetkili acentesi sorumlu olmayacaktır.
2.2.7.3. g Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirten Katılımcı, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, sorumluluk Katılımcıya aittir, tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
2.2.7.3. h İSTYATUR veya yetkili acentesinin hiçbir şekilde konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü veya edinimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. İSTYATUR veya acentesinin yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen Konsolosluklardaki gecikmelerden İSTYATUR aracı kurum olması sebebiyle kendi veya yetkili acentesi sorumlu değildir. Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler İSTYATUR veya yetkili acente tarafından Katılımcıya teslim edilir. Konsolosluğun vize vermemesi halinde İSTYATUR herhangi bir sorumluluğu olmayıp, "neden vize alınamadığı" yasal olarak konsolosluk beyanına dayanır.
2.2.7.3. i Türk vatandaşı olmayan ya da çifte vatandaşlığı olup da diğer ülke pasaportunu kullanarak tura katılacak olan misafirlerimizin; seyahat edilecek ülkenin, kullanacakları pasaporta uyguladığı vize prosedürünü ilgili konsolosluklara bizzat danışmaları gerekmektedir, aksi halde doğacak sonuçlardan İstyatur sorumlu olmayacaktır.
2.2.7.3. j Vize başvuruları, tur hareketinden 3 ay öncesinden itibaren yapılabilmektedir. Vize sürecinizin daha sağlıklı ilerleyebilmesi ve konsolosluklarda oluşabilecek dönemsel yoğunluklardan ve/veya uygulama farklılıklarından etkilenmemek adına, tur kalkış tarihine 3 aylık süre kalmasından itibaren, vize başvurunuzu bir an önce tamamlanması tavsiye olunur.
2.2.7.3. k 18 yaşından küçük misafirlerimiz tek başlarına ya da yanlarında anne ya da babadan sadece biri ile seyahat ederken ülke giriş-çıkışlarında görevli polis memurunca anne-babanın ortak muvafakatini gösterir belge sorulması ihtimali olduğundan; 18 yaş altı misafirlerimizin ve anne-babalarının bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ederiz Bahse konu izin ve belgeler Müşteri/Katılımcı tarafından edinilmekle ve ilgili makamlara sunulmakla sadece Müşteri/Katılımcı yükümlüdür.

2.2.8. ........... VİZE/SEYAHAT İÇİN GEREKLİ BELGELER
istyatur aracılığı ile vize başvurusunda bulunulduğu taktirde işbu sözleşmede yer alan Tüketici e-posta adresine bağlı olunan meslek grubuna ve/veya özelliğe göre gerekli belge listesi ulaştılır.

2.2.9. FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ: .........................
2.2.10 FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ: .....................


2.2.11. YAŞ VE SAĞLIK ŞARTLARI
Kişilerin tura katılımlarında sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları ilaçları ve bunlarla ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

2.2.12. SİGORTALARA İLİŞKİN BİLGİ
2.2.12.1. Paket Tur Düzenleyicisi, Paket turu satın almış Tüketicilerin 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca düzenlenmiş, iflası da dahil olmak üzere taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayacak şekilde zorunlu paket tur sigortası yaptıracaktır.

2.2.12.2. Paket Tur Düzenleyicisi tarafından, paket tur hizmeti başlamadan önce Tüketici'ye paket turun iptali, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarının karşılanmasını içeren bir ihtiyari sigorta yaptırtabileceği hususlarında bilgilendirme yapılmıştır. Bu sigortaların Tüketici veya Katılımcılar tarafından ayrıca yaptırılmaması halinde Paket Tur Düzenleyicisi ve Paket Tur Aracısının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.2.12.3. Tüketici'nin, kendisine sunulan alternatiflerinden isteğe bağlı bir sigortadan yararlanması halinde bu sigortaya ilişkin bilgi Sözleşme'de madde 2'de yer alan tabloda yer alacak olup, bu sigortaya ilişkin poliçe ve içeriklerini satış temsilcisinden talep edebilir.

2.2.13. MİNİMUM KATILIMCI SAYISI 40'dır.
2.2.14. MİNİMUM KATILIMCI SAYISINA ULAŞILAMADIĞI TAKDİRDE KATILIMCI'YA PAKET TUR'UN İPTALİNİN BİLDİRİLECEĞİ SON TARİH Hareket gününden 21 gün öncedir.
2.2.15. GENEL ŞARTLAR & TURİST REHBERLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ
 • Genel Şartlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız düşünülemez.
 • Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı takdirde; istyatur gezi hareket tarihinden 21 gün öncesine kadar turu iptal edebilir. Böyle bir durumda iptal bilgisi misafire iletilir. Tur bedelinin tamamı misafire iade edilir. Tur dışında satın alınan ilave hizmetlerin iadesinde; istyatur' dan alınmış olan iç hat bağlantı uçuşu da misafire iade edilir, vize hizmeti, seyahat sağlık sigortası kullanılarak misafir adına vize başvurusu yapılmış ise bu hizmetler kullanılmış olacağından misafire iadesi yapılamaz, vize başvurusu yapılmamışsa vize ve seyahat sağlık sigortası da iptal edilerek ücret iadesi yapılır. Misafir iç hat bağlantı uçuşunu istyatur' dan bağımsız farklı bir ürün sağlayıcıdan aldıysa, gezinin istyatur tarafından iptal edilmesi durumunda istyatur'dan herhangi bir ücret iadesi talep edemez. Turun iptalinden dolayı oluşabilecek maddi ve manevi kayıpları misafir turu satın aldığında peşinen kabul eder, istyatur sorumlu tutulamaz.
 • Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı takdirde istyatur iyi niyet göstererek turu iptal etmeme hakkında sahiptir. Bu durumda turun misafir için münferiden sağlanması söz konusu olacağından pakete dahil rehberlik hizmeti sadece yurtdışı gidiş-dönüş alan transferini kapsayacaktır. Ekstra turlar alındığı takdirde rehberlik hizmeti de alınmış olacaktır. Ekstra turların fiyatlandırması yeterli katılım olmadığında artış gösterebilir.
 • istyatur misafirin doğrudan otel ile iletişime geçerek yaptığı herhangi bir değişiklik veya iptal işlemi için sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu durumda işbu sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen iptal koşulları geçerli olacaktır. İptal talep edilmesi durumunda, iç hat bağlantı, vize hizmeti, seyahat sağlık sigortası gibi ilave alınan hizmetlerin iptal iade şartları iptal talep edilen süreye göre değişkenlik gösterebileceği için iadesi konusunda önden bilgi sorulması gerekmektedir. İstyatur ilave hizmetlerin iptal iadesi için herhangi bir taahhütte bulunamaz.
 • Tur programında otel(ler) isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için seçenekli sunulduğu durumlarda gezi hareketinden 48 saat önce misafire istyatur tarafından bildirilecektir.
 • Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi özel dönemlerde oteller belirtilen lokasyonlardan veya km'lerden daha fazla mesafede kullanılabilir. Böyle bir durumda, turun hareket tarihinden 15 gün önce istyatur tarafından bilgi verilecektir.
 • istyatur hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, olası ihtilaflarda Türk mevzuatının ilgili hükümlerinin yanı sıra Lahey Protokolü ve Varşova Konvansiyonu uygulanacaktır.
 • Satın alınan tura kayıt esnasında; misafir tarafından pasaportta geçen isim, doğum tarihi, pasaport numarasının sisteme doğru şekilde girilmesi/beyan edilmesi gerekmektedir. Uçak biletleri bu bilgilere göre kesilmektedir. Hatalı bilgilerden oluşacak uçak bileti iptal veya değişikliklerinin ceza bedeli misafirlere yansıtılır.
 • Tarifeli ve özel uçuşlarda rötar ya da uçuş saati değişiklikleri olabilir. İstyatur, bu değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Yolcu uçuş saatinin değişme/iptal riskini kabul ederek geziyi satın almıştır.
 • 0-2 yaş arası çocuklar sadece alan vergisi bedeli öderler.
 • Hava yolları kuralları gereğince; gidiş-dönüş olarak satın alınmış uçak biletlerinin gidiş uçuşu kullanılmadığı takdirde, dönüş uçuşu hava yolu tarafından iptal edilmektedir.
 • Uçaklı turlara katılan kişiler için yapılması gereken check-in ve boarding işlemleri kişisel işlemlerdir ve bu işlemlerin misafir tarafından uçuş öncesinde havalimanlarında, ilgili hava yolu kontuarlarından ya da online olarak hava yolu firmalarının internet sitelerinden yapılması zorunludur.
 • Uçuşlarda oluşabilecek son dakika rötarları ve kapı değişiklikleri, havalimanlarında sesli anons edilmekte ve alandaki bilgi panolarında gösterilmektedir. Bu bilgiler bizzat misafirler tarafından takip edilmelidir.
 • Tura katılım için hava yolları kuralları doğrultusunda bildirilen saatlerde, belirtilen havalimanında hazır bulunmayan, check-in ve boarding işlemlerini zamanında yaptırmayan, check-in ve boarding işlemlerini zamanında yaptıran ancak uçağa binmeyen misafirlerin, uçuşu gerçekleştirememeleri durumundan İstyatur sorumlu değildir. Uçağı kaçıran misafirlerin tura dahil olmaları için gerekli olacak gidiş-dönüş yeni uçak biletlerinin temini ve gidilecek bölgedeki transferleri vb. gibi konulara dair oluşacak tüm masraflar kendilerine aittir.
 • Türkiye çıkışlı uçakların genelinde valiz ağırlığı 20 kg'dır. Bu ağırlık uçak firması ve gidilecek ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Gidilecek ülkede iç hat uçuşları bulunuyorsa, bu iç hat uçuşlarda valiz ağırlığı 15 kg'a düşebilmektedir. Fazla bagaj ağırlık/fiyat kuralları hava yolları tarafından belirlenmekte olup, İstyatur'un sorumluluğunda değildir.
 • Uçak biletlerini milleri ile upgrade etmek (business veya first class'a yükseltmek) isteyen misafirlerimiz için; biletleri kesildikten sonra hava yolunun (üyeliğinizin bulunduğu hava yolunu kontrol ediniz) müsaitliğine bağlı olarak upgrade işlemleri gerçekleştirebilir. Her uçuş için mil garantisi verilmez. Programın biletlerinin upgrade edilebilir sınıftan olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Cep telefonlarınızı yurt dışında kullanabilmek için Türkiye'den ayrılmadan önce, telefonunuzun yurt dışına açık olup olmadığını, hattınızın ait olduğu şirket ile iletişime geçerek kontrol ediniz.
 • Konaklama için GENELDE otel giriş saati 14.00, çıkış saati ise 12.00'dir.
 • istyatur tarafından, oda ile ilgili talepler (yüksek kat, genel alanlara yakın, sigara içilen/içilmeyen, yatak tipi) otele bildirilir. Ayırtılan odaların, otelin müsaitliğine göre misafirin tercihleri doğrultusunda olmasına özen gösterilir. Bu taleplerin gerçekleşmesi otele giriş sırasındaki müsaitliğe bağlıdır ve İstyatur tarafından garanti edilemez.
 • Otellerde sunulan kahvaltı Türk mutfağında alışılagelmiş zengin kahvaltıdan farklılık göstermektedir. Genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı seçenekler ile sunulmakta olup, gruplar için gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir.
 • Bazı durumlarda çift yataklı oda yerine çift kişilik yatak olabilmektedir. Çoğu Avrupa oteli, gerektiğinde birleştirilebilen 2 yataklı odalar sunmaktadır.
 • Çocuk ve ek yatak politikası her otelin, oda tiplerine göre değişiklik gösterebilir.
 • Her türlü ilave yatak ve bebek karyolası, talep üzerine ve otelin müsaitliği doğrultusunda temin edilir ve otel tarafından onaylanması gerekir.
 • Odadaki ilave yatak veya bebek karyolası kapasitesi 1 adettir (azami).
 • İki kişilik odalarda kalmak üzere geziye katılan ve ön ödeme yapan bir müşteri, geziyi herhangi bir süre içerisinde iptal ettiğinde (iptal süresi önemli değildir); Müşteri'nin iade hakkı olduğu durumlarda odada kalacak ikinci kişi tek oda ("single") farkını kabul etmez ise, tek oda farkı iade miktarından düşülecektir.
 • 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması vardır, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak standart yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1 ilave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar, açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan oluşmaktadır. Misafirlerimiz 3 kişilik oda ve/veya çocuklu rezervasyonlarında standart odaya eklenecek ilave yataklar nedeniyle odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.
 • Otel rezervasyonlarında belirtilen, yetişkinler ile konaklayacak çocuk sayısı ve çocukların yaşları misafirlerimizce hatalı beyan edilir ise ilgili oteller ek bedel tahsil edebilir. Böyle bir durumda sorumluluk yanlış beyanda bulunan misafire aittir. Otel tarafından çocuklar için yaş tespitine yönelik kimlik talep edilebilir.
 • 2 yetişkin + 1 çocuk olan rezervasyonlarda, çocuk için ayrı yatak bulunmayabilir. Çocuk fiyatları ancak çocuğun iki yetişkin yanında konaklaması durumunda geçerlidir. Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan yaş grubuna uyan, "tek çocuk" için geçerlidir.
 • Gün içindeki kur değişimi, TL fiyatlara yansıtılmaktadır. Ödeme anındaki kurlar geçerlidir. İlave talepleriniz, otelde alacağınız bazı ek hizmetler (minibar, ütü vb.) otel tarafından ekstra ücrete tabi tutulur. Bu masraflar satın alma esnasında ücrete dahil edilmez ve konaklamanız sırasında doğrudan otele ödenir.
 • Bazı ülkeler şehir, turizm ya da yerel düzeyde vergiler ile ilgili farklı uygulamalara sahiptir. Bu şekilde uygulanmakta olan her türlü şehir, turizm ya da diğer vergiler, giriş veya çıkış sırasında otel tarafından, misafirden tahsil edilir.
 • Rehberimiz, turlarımızın içeriğine bağlı kalarak, katılımcı sayısına, müze ve ören yerinin kapalı olma durumuna göre şehir turu ve/veya ekstra turların günlerinde değişiklik yapabilir. Bu durum uçuş saatlerinde oluşabilecek değişiklikler karşısında da geçerlidir.
 • Programlarda verilen yol mesafeleri harita bazlıdır. Trafik, hava şartları, gidilen ülkenin coğrafi konumu, yol çalışmaları ve şartları gibi durumlarda yolculuk süreleri uzayabilir.
 • Bazı havayollarında yeme-içme ve online check-in hizmetleri ekstra ücrete tabi olabilir.
 • istyatur zorunlu durumlarda veya gerek gördüğü durumlarda programın içeriğini bozmadan şehirlerin programdaki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu değiştirebilir.
 • Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç içinden rehber anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dahil olmak üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine, girilmesine izin verilmeyen veya herhangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği takdirde, keza hava şartları nedeniyle turun yapılması imkânsız hale geldiği durumlarda bahse konu turların yapılamamasından İstyatur sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç girişine izin verilmeyen noktalarda imkanlar dahilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir.
 • Ekstra turlar, servis aldığımız yerel acente tarafından en az 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli sayı sağlanamadığı takdirde geziler yapılamamaktadır veya ekstra gezi fiyatları, içerik, kullanılacak araç katılımcı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerdeki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir. (Seçmeli turlarda kişi sayısı az olan gruba, İngilizce lokal rehberlik ile turlar gerçekleştirilebilmektedir.)
 • Ekstra turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Tur esnasında düzenlenen ekstra turlara katılmak istemeyen yolcular, yol üzerinde bulunan müsait bir dinlenme tesisinde beklemeyi kabul etmiş sayılırlar. Bu yolcular ekstra tur başlamadan yol üstü dinlenme tesisine bırakılıp, turun tamamlanması ardından bırakıldıkları noktadan alınırlar.
 • Ekstra turlar için tahsis edilen araçlar, bu ekstra turu satın alan misafirlerin kullanımı içindir.
 • Tura iştirak eden kişilerin, şahsi eşyaları, çantaları, valizleri, pasaportları / kimlikleri kendi sorumluluğunda olup, unutulan/kaybolan/çalınan eşyalardan İstyatur sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma durumlarında Ülkeye ve/veya kişiye ulaştırılması sırasında yapılan masraflar eşya sahibine aittir.
 • Tura katılan kişilerin seyahat sağlık sigorta poliçelerini ve herhangi bir sağlık sorunları varsa ilgili ilaç ve raporlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
 • Olası ekstra harcamalar için otele girişte, resmî kurumlarca düzenlenmiş fotoğraflı kimlik/pasaport ve kredi kartı ya da nakit depozit, otel tarafından talep edilebilir. Çıkış sırasında talep edilen depozit iadesi otel ile misafir arasında olan bir işlem olup, İstyatur'un herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır.
 • 18 yaşından küçük misafirlerimiz tek başlarına ya da yanlarında anne ya da babadan sadece biri ile seyahat ederken ülke giriş-çıkışlarında görevli polis memurunca anne-babanın ortak muvafakatini gösterir belge sorulması ihtimali olduğundan; 18 yaş altı misafirlerimizin ve anne-babalarının bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ederiz.

2.2.16. UÇAKLI ULAŞIMLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME
2.2.16.1. Yolcuların hava alanına geldiklerinde ilgili hava yolu kontuarına giderek ya da uçuşa 2 saat kalaya kadar ilgili hava yolunun internet sitesinden online olarak chek-in işlemlerini gerçekleştirerek kalkış kapılarını, saatlerini, koltuk yerlerini belirten uçuş kartlarını (boarding kartlarını) almaları ve bagaj işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Zamanında Check-in işlemini yaptırarak uçağa biniş kartını almayan katılımcı uçağa binememesi ve tura katılamaması durumunda tüm zarara katlanır. Tur bedelinin tamamı kendisinden tahsil olunur. Yolcular yurtdışı uçuşlarda en az 3, yurtiçi uçuşlarda en az 2 saat önce geçerli pasaport, (yurtiçi ve Kıbrıs uçuşlarında) nüfus cüzdanı ile hava alanında hazır bulunmak zorundadırlar. Anne ve babası ile birlikte seyahat etmeyen, tek ebeveyni yanında olan ve/veya ebeveyni ile aynı soyadını taşımayan reşit olmayan çocuklar için resmi vasisi/ebeveyni tarafından verilen noter onaylı muvaffakatnamenin yanında bulundurulması zorunludur. 2 yaş altı çocuklar için anne kucağında seyahat etme zorunluluğu vardır. Koltuk satılamaz. Her yetişkinin ancak bir bebek ile seyahat etme hakkı vardır. 2 yaş üstü çocuklar için koltuk alma zorunluluğu vardır, kucakta seyahat yasaktır. Tur rezervasyonu sırasında hatalı verilen doğum tarihlerinden katılımcı sorumludur. Bu durum chek-in sırasında fark edildiği taktirde ilgili havayolunun yaptırımları ve kuralları geçerlidir. İSTYATUR'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.2.16.2. Charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, değişiklikler nedeni ile İSTYATUR sorumlu tutulmaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter yani tarifesiz olarak satın alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi uçak biletini özelliği nedeni ile ilgili uçak firması ile görüşülerek uçak firmasının uyguladığı koşullar doğrultusunda işlem yapılır.

2.2.16.3. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda uçaklı ulaşımlarla ilgili yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, Türkiye'nin dahil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur.

2.2.16.4. İSTYATUR havayolu ile Katılımcılar arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 tarihli Lahey Protokolüne tabidir. Katılımcılar saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turları satın aldıklarını kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum statüsündeki İSTYATUR bu tür değişikleri haber aldığı an en kısa sürede Katılımcıya bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için Katılımcının da uçuştan en az 48 saat önce İSTYATUR' un arayarak uçuş saatini teyit etmesi tavsiye olunur.

2.2.16.5. Uçaklı ulaşımlarda, bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, İSTYATUR' un sorumluluğunda olmadığı açık bir şekilde Katılımcı tarafından kabul edilmiştir.

2.2.16.6. Paket tura dahil ya da münferit tarifeli uçuşlarda iptal ve değişiklik talepleri havayolunun belirlemiş olduğu bilet sınıf kurallarına göre yapılabilmektedir, İSTYATUR bunun dışında bir uygulama yapamayacağından, Katılımcının bunun dışındaki talepleri yerine getirilememektedir.

2.2.16.7. 28-35(dahil) hafta arası hamile yolcular için "uçak ile seyahatinde sakınca yoktur" ibaresi bulunan uçuştan en geç 7 gün önce alınmış doktor raporu gerekmektedir. 35. Haftadan sonraki hamile yolcuların doktor raporu olsa dahi uçuşuna müsaade edilmemektedir. İkiz bebek bekleyen yolcular için bu süre 28 – 32(dahil) haftadır.

2.2.16.8. Uçak içerisinde evcil hayvan taşınmamaktadır. (Görme engelli yolcular eğitimli ve sertifikalı köpekleri ile kabin içinde seyahat edebilirler.)

2.2.16.9. Hava alanında talep edilecek özel lift hizmetleri ile ilgili yolcu tarafından havayolu ile irtibata geçilmesi ve talep edilmesi gerekmektedir.

2.2.16.10. Uçuşlarla ilgili son dakika rötarlar ve kapı değişiklikleri hava yolu tarafından hava alanında belirlendiğinden yolculara alandaki bilgi panoları (info board) ya da anonslar ile duyurulmaktadır, bu gibi bilgilendirmelerden İSTYATUR'un daha öncesinde bilgisi olması mümkün olmadığından yolcunun alanda bu uyarılara karşı dikkatli olması ve takip etmesi kendi sorumluluğundadır.

2.2.16.11. Hava yolları genel teamülünde bagaj hakki 15 kg ile sınırlandırılmaktadır. Kabin içine alınan el bagajları ise 8 kg ile sınırlıdır. Uluslararası kurallara göre tüm uçuşlarda el bagajında 1 litrelik ağzı kilitli vakumlanmış poşet içerisinde her biri en fazla 100ml.lik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşınabilmektedir. Her yolcu sadece 1 tane poşet taşıyabilir.

2.2.16.12. Uçak biletlerinin havayolu tarafından tanımlanan sınıfları voucher uçuş detaylarında yer almaktadır. Her bilet kendi bulunduğu sınıfın hava yolu tarafından belirlenen iptal ve iade koşullarına tabiidir. Promosyon Sınıf biletlerde İptal, iade değişiklik kabul edilememektedir. Diğer sınıflarda hava yolunun belirlediği kurallar kapsamında iptal değişiklik işlemleri ve bu işlemlere bağlı oluşacak ücret kesintileri havayolu tarafından belirlenir. Yolcu tüm bu bilgileri ilgili hava yolu ile görüşerek temin edebilir.

2.2.16.13. Yolculun kişisel sebepleri ile kaçırdığı uçuşlardan, kişisel evrak eksikliği, hataları ya da hukuki problemleri nedeni ile uçuşunu gerçekleştirememesinden İSTYATUR sorumlu tutulamaz. Tur bedelinin tamamı tahsil edilir.

2.2.16.14. Herhangi bir nedenle uçuşun gerçekleştirilememesi ve/veya mücbir sebepler ile uçuşun ertelenmesi ya da farklı hava alanına inişi gerçekleşmesi nedeni ile yolcunun uçak bileti ile satın almış olduğu otel rezervasyonu için herhangi bir iptal-değişiklik ya da zaman kaybına bağlı tazminat talebi kabul edilmemektedir. Tarifeli uçuşlar da havalimanında yaşanabilecek over sorunlarını önleyebilmek için misafirlerimizin online check-in işlemi yapmaları tavsiye edilmektedir.

2.2.16.15. Bagaj ile ilgili düzenlemeler ilgili taşıma firmasının kurallarına tabi olacaktır. Bu nedenle Tüketiciye ilgili taşıma firmasının koşullarının incelemesi gerektiği bildirilmiştir. Tüketici bu koşullardan haberdar olmadığını iddia edemez.

2.2.17. OTOBÜS ULAŞIM BİLGİLENDİRMELERİ
Otobüslü turlarda aşağıdaki ulaşım koşulları geçerlidir.
Güzergâhlar: Kalkış noktası ile varış noktası arasında hava ve yol durumuna göre en kısa süre ve mesafe gözetilerek belirlenir. İSTYATUR belirlediği güzergâh üzerinde koşullar gereği değişiklik yapabilir. Seyahat süreleri hava yol ve trafik koşullarına bağlı olarak değişebilir.

2.2.17.1. İSTYATUR otobüs ulaşımları satış esnasında belirtilen kalkış noktalarında başlar. Misafirler belirtilen kalkış noktalarından kendilerine en uygun olan noktayı satış esnasında seçer ve belirtilen tarih ve kalkış saatinden 15 dk önce seçtiği noktada bulunması gerekmektedir.

2.2.17.2. İSTYATUR otobüsleri belirtilen kalkış noktalarından belirtilen sıra ve saat ile hareket eder. İki kalkış noktası arasında geçen süreyi yolcu kabul etmiştir.

2.2.17.3. İSTYATUR otobüs ulaşımları için hiçbir misafire koltuk numarası garantisi verilemez. Satış temsilcisin den gelen özel durum bilgilendirmeleri ya da ön koltuk ricaları uygunluk durumuna göre dikkate alınır, uygulama garantisi verilemez.

2.2.17.4. Yolculuk süresinde misafirler karayolları taşımacılık kanununa bağlı olarak emniyet kemerlerini takmak, ayakta seyahat etmemek, çocuklarının güvenli seyahatini sağlamak gibi kurallara uymakla yükümlüdür.

2.2.17.5. Yolculuk süresince araç şoförü ve yardımcı personelden gelen tüm uyarılar misafirler tarafından dikkate alınmak zorundadır.

2.2.17.6. Seyahat süresince makul aralıklarla belirlenen yerlerde mola verilmektedir. Bunun dışındaki özel mola ya da duraklama istekleri kabul edilmez.

2.2.17.7. Gerek İSTYATUR otobüsleri gerekse biletleme yapılan firma otobüsleri ile yapılan yolculuklarda belirli varış noktaları mevcuttur. Misafirlerin konaklayacakları bölge ya da otellere göre bu noktalardan transfer araçları ile tüm misafirlerin sırası ile belirli güzergah dahilinde otellerine ulaşımları sağlanmaktadır. Yolcular aldıkları otobüs ulaşım ile birlikte otellerine ulaşım için sağlanacak farklı bir araçla ara transfer hizmetini ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

2.2.17.8. Seyahat dönüş ulaşımlarında misafirler bölge yetkililerinin bir gün öncesinde bildirdiği saatler doğrultusunda aynı gün ve araçla seyahat edecek diğer misafirler ile birlikte uygun bir güzergah doğrultusunda otellerinden alınarak yolculuğa başlarlar. Saat bilgileri misafir sayısı ve konakladıkları oteller göz önünde tutularak oteller arasında izlenecek güzergah ve zamana göre belirlenir.

2.2.17.9. Misafirler otellerinden direk otobüsle alınabilecekleri gibi, uygun koşullarda ara transfer aracı ile de alınıp otobüs kalkış noktasına ulaşımları sağlanabilmektedir.

2.2.17.10. Seyahat dönüşlerinde belirlenen iniş noktaları dışında herhangi bir noktada yolcu indirilmesi kurallar gereği yapılamamaktadır.

2.2.17.11. İSTYATUR'un yolculuk ile ilgili sorumluluğu belirlenen varış noktasında sona erer. Farklı firma ile biletleme yapılan yolcular için firmanın belirlediği varış noktaları geçerlidir.

2.2.17.12. Otobüslerde unutulan, kaybolan kişisel bagaj ya da eşyalardan İSTYATUR sorumlu tutulamaz. Tüketici kıymetli eşya taşıdığı bagajını veya bagajlarını özel bir sigorta firmasına sigortalatmalıdır.

2.2.17.13. Yolcular taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uymak zorundadırlar. Yolcular trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, diğer yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamaz. Taşıtın teknik donanımını etkileyecek hiçbir elektronik cihaz kullanamaz.

2.2.17.14. Uçaklı Kültür turlarındaki ya da yurtdışı turlarındaki ara otobüs ulaşımlarında kişi sayısına bağlı olarak otobüs yerine turizm taşımacılık kurallarına uygun midibüs ya da minibüslerle ulaşım hizmeti sağlanabilmektedir.

2.2.17.15. Karayolu ile yapılan yurtiçi kültür turları ya da yurtdışı kültür turlarında paket turun devamlılığını sağlamak adına kişi sayısına bağlı olarak turizm taşımacılık ve seyahat koşullarına uygun olarak midibüs ya da minibüslerle ulaşım hizmeti sağlanabilir. Ulaşım aracındaki bu değişikliklerde tüketici seyahat öncesinde bilgilendirilir.

2.2.18. TRANSFER ULAŞIM BİLGİLENDİRMELERİ
Araç Tipleri: Binek Araç – Minibüs – Midibüs – Otobüs
2.2.18.1. Transfer hizmetleri yolculun vardığı hava alanı ile rezervasyon yaptığı otel arasında ya da bulunduğu otelden bölgedeki hava alanına gerçekleştirilen ulaşımını kapsamaktadır.

2.2.18.2. Ekonomik transferler kişi sayısına bağlı olarak araç tipinin belirlendiği ve birden fazla yolcunun birlikte kullandığı transfer hizmetidir.

2.2.18.3. Transfer hizmeti verilecek olan alanda misafirler İSTYATUR tabelası ya da deski ile karşılanır, misafir ismi ile karşılama yapılmaz.

2.2.18.4. Özel transfer hizmeti kişi sayısına bağlı olarak araç tipinin belirlendiği rezervasyonda bulunan kişilere özel ve farklı rezervasyon ya da kişilerle birleştirilmeyen transfer hizmetidir.

2.2.18.5. Ekonomik transfer saatleri uçak saatlerine göre farklı hava yollarının yakın varış saatleri göz edilerek düzenlenmektedir. Bu nedenle yolcu iniş saatinden itibaren 1 saate kadar diğer yolcuları bekleme ihtimalini kabul etmiş sayılır.

2.2.18.6. Birden fazla yolcu ile yapılan ekonomik transfer işleminde alandan hareketten itibaren farklı otellere yerleşecek olan yolcular uygun güzergâh doğrultusunda sırası ile otellerine ulaştırılır.

2.2.18.7. Uçuşunda gerçekleşen rötar nedeni ile ekonomik transfer saatini kaçırmış olan yolcular en yakın bir sonraki ekonomik transfer saatini beklemek durumundadır.

2.2.18.8. Özel transfer hizmeti alan yolcular için maksimum bekleme süresi 2 saattir. 2 saatten fazla gecikmeler için transfer hizmeti iptal edilmiş sayılır ve iade edilemez.

2.2.18.9. Transfer hizmetinde 48 saat kalaya kadar gelen taleplerde iptal – iade ya da değişiklik yapılabilmektedir.

2.2.18.10. Son dakika uçuşunu gerçekleştiremeyen ya da uçuş iptalini geçerli süre içerisinde bildirmeyen yolcuların transfer hizmetleri iptal-iade edilemez, farklı bir saatteki uçak ile yeni bir ulaşım aldıklarında transfer hizmetlerinde değişiklik sağlanamaz. Otelden alana gerçekleştirilen transferler için son dakika iptal iade ya da değişiklik yapılamaz.

2.2.18.11. Otelden alana gerçekleştirilecek transfer hizmeti için transfer gününden bir gün önce İSTYATUR bölge yetkilileri tarafından misafire kesin saat bilgisi iletilmektedir.

2.2.18.12. Otelden alana gerçekleştirilecek ekonomik transferlerde misafirlerin otellerinden alınacakları saatler beraber hizmet alacakları farklı otellerdeki diğer yolcuların güzergahları, hava yolu koşulları gereği uçuştan önce alanda olunması gereken saat dilimi ve yol koşulları dikkate alınarak belirlenir.

2.2.18.13. Yolcular transfer araçlarındaki seyahatleri süresince karayolları taşımacılık kanununa bağlı olarak emniyet kemerlerini takmak, ayakta seyahat etmemek, çocuklarının güvenli seyahatini sağlamak gibi kurallara uymakla yükümlüdür.

2.2.18.14. Transfer aracında unutulan ya da kaybolan kişisel bagaj ya da eşyalardan İSTYATUR sorumlu tutulamaz.

3. FİYAT VE ÖDEME PLANI
3.1. Sözleşme konusu Paket Tur'un vergiler dahil toplam fiyatı ile ödeme planı, Tüketici'ye verilen Broşürde / Ayrıntılı Gezi Programında ve işbu Sözleşme madde 2'de yer alan tabloda belirtilen fiyattır. Tüketici'nin Sözleşmeyi imzalanması, kalıcı veri saklayıcısı ile onayını bildirilmesi, tıklamak suretiyle elektronik ortamda onaylanması veya çağrı merkezinde sözlü onay vermesi hallerinden biri ile kurulmasından itibaren Tüketici ve madde 1.2'de belirtilen Katılımcılar, Paket Turun tüm bedelinden müteselsilen sorumludur. Bu fiyat haricindeki turlar ve diğer hizmetler ekstra ücrete tabidir.

3.2. Fiyat değişiklikleri: Sözleşme madde 2'de yer alan fiyat; öngörülen hareket tarihinden en az 20 (yirmi) gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşulu ile sözleşme bedelinin %5 (yüzde beş) ini geçmemek üzere şu hallerde değiştirilebilir:
(i) Döviz kurunda meydana gelen olağan dışı değişiklikler,
(ii) Her türlü ulaşım araçlarına dair Yakıt giderlerindeki veya maliyetlerindeki olağan dışı değişiklikler,
(iii) Tur kapsamında kullanılan liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen veya yurtdışına çıkış, konaklama vb. işlemler için gereken vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişiklikler halinde.
İşbu maddede sayılan bu hallerde yapılacak fiyat değişikliği ile söz konusu tutarlar Tüketiciye yansıtılır.

3.3. İşbu Sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen satış bedeli döviz cinsinden belirlenmekle birlikte kur olarak sözleşmenin düzenlendiği ve ödemenin yapıldığı günkü T.C. Merkez Bankası'nın merkez bankası kuru esas alınarak belirlenir.
Tüketici/Katılımcı'nın sözleşmenin iptalini talep etmesi halinde işbu sözleşmede yer alan iptal koşulları geçerli olacaktır.

4. DİĞER HÜKÜMLER
4.1. Tüketici ve Katılımcılar, işbu Sözleşmeye 3 yıl süre ile Paket Tur Aracısının iletişim bilgilerinden talep edilerek ulaşabilirler.

4.2. Paket tur programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Yurtdışı turlarında ekstra tur ücretlerine ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması nedeniyle İSTYATUR dan hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Ekstra tura katılmak istemeyen misafirler güzergah üzerinde rehber tarafından uygun görülen yerlerde bekletilir. Ekstra tur dönüşü alınarak tura devam ederler. Katılımcı bunu bilerek ve kabul ederek tura katılmıştır.

4.3. Yasa gereği tüm konaklama yerlerine nüfus cüzdanı yurtdışı turlarda pasaport ibraz etme zorunluluğu vardır. Konaklama yerine nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz etmeyen Katılımcılar konaklama yerine alınmayacaklardır. Bu durum da konaklama yerine alınmayan Katılımcıların sorumluluğu İSTYATUR'a ait değildir. Kıbrıs turlarında T.C. Nüfus Cüzdanı zorunlu ve yeterlidir. Pasaport ile giriş yapılması durumunda daha sonra Yunanistan'a girişlerde sorun yaşandığından, T.C. Nüfus Cüzdanı ile giriş yapılması önerilmektedir.

4.4. Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan ya da saat değişikliklerinden doğan gecikmelerden kaynaklı olarak Katılımcıların gün ışığından faydalanamaması durumunda İSTYATUR'un sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. Rezervasyonu yapan ve sözleşmeyi imzalayan kişi, adına rezervasyon yaptırdığı kişilerle birlikte sözleşme bedelinden tamamından adına rezervasyon yaptırdığı kişilerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sözleşmenin imzalanmasın dan sonra işbu sözleşmede belirtilen iptal sürelerine uyulmadan adına rezervasyon yapılan kişi / kişilerin iptal işlemi yapması halinde, sözleşmeyi imzalayan kişi, adlarına rezervasyon yaptırdığı kişilerin tüm tur bedelini İSTYATUR'a ödemekle yükümlüdür.

4.6. Katılımcıya yolculukta belirli bir yer, koltuk v.s. tahsis edilememektedir.

5. SÖZLEŞMENİN ESASLI UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİK:
5.1. Paket Tur Düzenleyicisi ve Paket Tur Aracısı tarafından Paket turun başlamasından önce, katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle Sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile Sözleşme'nin 4.2. maddesinde belirtilen sebeplerle yapılan fiyat değişikliği hariç diğer fiyat değişiklikleri esaslı sözleşme değişikliği olarak nitelendirilir. İşbu maddede belirtilen ve Broşürde / Ayrıntılı Gezi Programında yer alan bilgiler, sözleşme kurulduktan sonra ancak tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir.

5.2. Paket Tur Düzenleyicisi ve Paket Tur Aracısı, sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklikleri ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini Tüketici'nin Sözleşmede belirtilen iletişim bilgilerinden biri vasıtasıyla Tüketici'ye ve Katılımcılara bildirecektir.

5.3. Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde Tüketici bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini Paket Tur Düzenleyicisi veya Paket Tur Aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir.
a) Paket Tur Düzenleyicisi ve Paket Tur Aracısı tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma,
b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma,
c) Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme.

5.4. Tüketici'nin madde 5.3.c bendi uyarınca sözleşmeden dönme seçimlik hakkını kullandığını bildirmesi halinde, Paket Tur Düzenleyicisi veya Paket Tur Aracısı, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren Tüketici'nin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 (on dört) gün içinde Tüketici'ye iade eder.

5.5. Sözleşmenin 1.7. maddesindeki KURUCU ŞARTLAR uyarınca sözleşmedeki esaslı değişiklikler, güncelleme, revizyona dair bildirim, içerik, usulleri Müşteriyi bağlayıcıdır. Bu anlamda kurucu şartlardaki usule uygun olarak yapılan bildirimleri ve sözleşmesel şartları Müşteri açıkça beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Bu kapsamda İSTYATUR veya bağlı çalışanları tarafından oluşturulacak her türlü iletişim ağına, mesaj gruplarına, maillere, linklere Müşteri ve bağlı olduğu diğer kişiler katılmakla yükümlüdür. Aksi taktirde tüm sorumluluk Müşteriye ait olacaktır.
Erken kayıt kampanyaları yapma, erken kayıt yaptıranlara indirimli fiyat sunma hakkı İSTYATUR'a aittir.

6. PAKET TURUN İPTALİ
İSTYATUR Tüketici/Katılımcı'dan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde Tüketici/Katılımcı işbu sözleşmenin 5.3. maddesinde belirtilen seçimlik haklarını kullanabilir.

7. SÖZLEŞMENİN EKSİK İFASI
7.1. Paket Tur Düzenleyicisi veya Paket Tur Aracısının, paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edilirse, Paket Tur Düzenleyicisi veya Paket Tur Aracısı paket turun devam etmesi için Tüketici'ye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve Tüketici'ye teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder.

7.2. Tüketici Paket Tur Düzenleyicisi veya Paket Tur Aracısının Sözleşme 7.1. maddesi gereğince sunmuş olduğu alternatif düzenlemeyi Tüketici kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde Paket Tur Düzenleyicisi veya Paket Tur Aracısının ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç 14 (on dört) gün içinde iade edilir. Ancak Paket Tur Düzenleyicisi veya Paket Tur Aracısı o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Yine bu halde, Paket Tur Düzenleyicisi veya Paket Tur Aracısı, Tüketicinin paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.

7.3. Tüketici veya Katılımcılar, Sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği bağımsız hizmet sağlayıcısına, Paket Tur Düzenleyicisi veya Paket Tur Aracısına derhal bildirmekle yükümlüdür. Eksikliklerin derhal bildirilmemesi ve/veya Tüketici'nin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması, bu eksiklikler ile ilgili Paket Tur Düzenleyicisi ve Paket Tur Aracısının sorumluluğunu ve Tüketici'nin ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ ŞARTLARI VE SONUÇLARI
8.1. Tüketici'nin Paket Tur Düzenleyicisi veya Paket Tur Aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin paket turun başlamasından en az 30 (otuz) gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ve üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, Tüketici/Katılımcı'nın ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Yine bu kapsamda ,daha önce satın alınmış olan uçak tren ve gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların İptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır, varsa cezalan yolcuya yansıtılır.

Ancak bu feshin paket turun başlamasına 29 (yirmidokuz) - 15 (onbeş) gün kala bildirilmesi halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin P'si Tüketici'ye iade edilir 14 (ondört) günden daha az bir süre kala bildirilmesi halinde Tüketici'ye hiçbir ücret iadesi yapılmaz. istyatur misafirin doğrudan otel ile iletişime geçerek yaptığı herhangi bir değişiklik veya iptal işlemi için sorumluluk kabul etmeyecektir.

8.2. Tüketici'nin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya Tüketici veya birinci derecede akrabaları için; Tüketici'nin paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki 10 (on) günden uzun süre hastanede kalınmasına neden olan ve hastane raporları ile belgelenen ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri nedenleri ile paket turun başlamasına 30 (otuz) günden daha az bir süre kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç vb. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın Tüketici'nin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin Paket Tur Düzenleyicisi veya Paket Tur Aracısına ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde Tüketiciye iade edilir. Tüketici, bu maddede sayılan hallerin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamakla yükümlüdür.

8.3. Banka aracılığı ile yapılacak iadelerde, banka havale masrafı Tüketici/Katılımcı'ya ait olacaktır. Tüketici/Katılımcı'nın bundan dolayı herhangi bir tazminat hakkı doğmaz. Bedel iadeleri, fesih bildiriminin İSTYATUR'e veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde Tüketici/Katılımcı'ya yapılır. Tüketici/Katılımcı veya İSTYATUR, geziyi iptal koşulları süresine uygun olarak iptal ettiğinde; ödeme kredi kartı ile yapıldı ise kredi kartı ile, banka yolu ile yapıldı ise banka yolu ile nakit ödendi ise nakit olarak iade edilir. Geri iade edilecek tutar İSTYATUR'e ödenen para birimi cinsinden olacaktır. Zaman içinde dövizde oluşabilecek kur farklarından İSTYATUR sorumlu tutulamaz. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, iade Tüketici/Katılımcı'nın aynı kredi kartına yapılacaktır.

Oluşabilecek zararlardan İSTYATUR sorumlu tutulamaz.Kredi kartına yapılan iadelerde gecikmelerde İSTYATUR sorumlu tutulamaz iade yapıldığına dair belgeyi Tüketici/Katılımcı'nın bilgisine sunar.

9. MÜCBİR SEBEPLER VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLER
9.1. Doğal Afetler (deprem, sel, yangın, heyalan vb..) olağanüstü haller (sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı ilanları, Genel Grev, terör, otel, havaalanı baskınları, uçak ele geçirmeler, savaş, kargaşa vb..), halk haraketleri (grev, miting, grev, yürüyüş, yol kapanması vb..), devletlerarası gerginlik, diplomatik kısıtlamalar, sağlık sorunları (salgın hastalık, karantina vb...), hava muhalefeti (kar yağışı, tipi, sis, fırtına, yıldırım düşmesi vb..) gümrük rejimi değişiklikleri veya ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile Havayolu, tren, deniz veya karayolu ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel kısıtlamalar, ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi diğer bir sebebten doğrudan veya dolaylı olarak, İSTYATUR'in kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan İSTYATUR sorumlu olmayacağı gibi, İSTYATUR bu sebeblerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve İSTYATUR'e maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez.

9.2. İSTYATUR ile ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi, helikopter, balon, 4x4 jeep vb.) arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarında, kaza yapmalarından, sürücülerin şahsi kusurlarından oluşabilecek olumsuzluğun sonuçlarından İSTYATUR sorumlu tutulamaz ve İSTYATUR'a maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinden meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçuş seferinin iptalinden, teknik aksaklıklardan dolayı meydana gelebilecek rötar ve gecikmelerden, havayolu şirketlerinin yapacağı değişikliklerden kesinlikle İSTYATUR sorumlu olmayıp, muhatap, ilgili ulaşım araçları sahipleridir.

9.3. İSTYATUR havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyid edilmesi gerekmektedir.

9.4. İSTYATUR, sözleşmeye aykırılığın Tüketici/Katılımcı'nın kusurundan kaynaklanması, sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması, mücbir sebebin bulunması, İSTYATUR'in, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi, paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirilmiş olması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu durumda İSTYATUR veya aracısı ile o yerdeki temsilcileri, Tüketici/Katılımcı'nın zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

9.5. İSTYATUR buraya ilave edilmemiş ve sair mevzuat uyarınca kendisine tanınan diğer "mücbir sebepler" haklarını saklı tutar.

10. BANKA KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
10.1. Sözleşmeye taraf İSTYATUR hiçbir şekilde kendi bünyesinde taksitli satış yapmamaktadır.

10.2. Katılımcıya verilen fiyatlar peşin fiyatlar olup, tüm taksitlendirmeler katılımcıların talebi halinde çeşitli bankalardan edindiği kredi kartlarına İSTYATUR tarafından seçilen taksit oranına göre tek çekimlerde vade farkı yansıtılmadan, birden fazla taksit ile ödeme tercih edildiğinde ilgili bankanın vade farkı hesap edilerek, toplam tutara ilave yapılmaktadır. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi Katılımcı ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, İSTYATUR bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

10.3. Kredi kartıyla hizmet satın alan katılımcılar erken ödeme, taksit azaltma v.s. taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmak zorundadırlar.

10.4. Katılımcılar kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde iptal koşullarının İSTYATUR tarafından kabul edilmesi ve iade hakkı doğması durumunda İSTYATUR kredi kartından almış olduğu bedeli yine Katılımcının kredi kartına iade edecektir. İSTYATUR'un sorumluluğu bununla sınırlıdır. Bundan sonraki tüm işlemler banka ve katılımcı arasında gerçekleşir, İSTYATUR'un ödemeye veya ödeme şekline herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu yoktur. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, İSTYATUR'un herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır.

10.5. Kredi kartı ile yapılan alımlarda ilgili bankanın o tarihte var olan kampanya ve buna bağlı olan iptal ve iade koşulları geçerlidir.

11. SORUMLULUKTAN KURTULUŞ KARİNESİ (Sorumsuzluk kaydı)
11.1. Paket Tur Düzenleyicisi ve Paket Tur Aracısı, Sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
a) Tüketici veya Katılımcının kusurunun bulunması,
b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması,
c) Sözleşmenin 9. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması,
ç) Paket Tur Düzenleyicisi ve Paket Tur Aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi,
d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Tüketici'ye bildirilmiş olması.

11.2. Sözleşmenin 11.1 maddesinin (b), (c) ve (ç) alt maddelerinde belirtilen hallerde, Paket Tur Düzenleyicisi ve Paket Tur Aracısı ile o yerdeki temsilcileri, Tüketici'nin veya Katılımcının zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

11.3. yasada ve sözleşmede düzenlenen geri ödeme, iade süreleri içerisinde Müşteri faiz, masraf v.b. ferilere dair talep ve iddia bulunamaz. Faiz ancak yasal veya sözleşmesel iade/geri ödemelerine dair süreler bittikten sonra Müşteri tarafından istenebilir. İstenebilecek faiz oranı yıllık olup, yasal faiz oranını geçemez.

12. SÖZLEŞMENİN DEVRİ
Tüketici/Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az 30 (otuz) gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Ancak Devir işleminde satın alınmış olan uçak tren ve gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların İptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır. Varsa cezalan yolcuya yansıtılır. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, İSTYATUR veya aracısına karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan Katılımcıların vize bedelleri iade edilmez. Paket turu devir alan Katılımcıların ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına karşın tur başlangıç tarihine kadar vize verilmemesi durumunda İSTYATUR'in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Tur bedelinin tamamını devreden ve/veya devralandan tahsil eder. Paket turlarda sözleşme devri uçak firmalarının veya otellerin değişiklik koşullarına göre yapılabilir.

13. İHTİLAFLARIN HAL MERCİİ
İşbu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili T.C. Tüketici Mahkemeleri, Tüketici hakem heyetleri yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Katılımcılar şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında tebliğ edilen parasal sınırlar dahilinde Katılımcının mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne yapabilirler. İSTANBUL MERKEZ (ÇAĞLAYAN) MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ YETKİLİDİR.

Taraflar arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Türk hukuku uygulanacaktır. Müşterinin gidilen ülkedeki ceza kanunları ve Türk Ceza kanunu kapsamında işlediği eylem ve fiillerden dolayı gerek yabancı ülkede gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nde adli ve idari makamlara şikayette bulunulabilir.

Delil Anlaşması: Müşteri, broşür/Ayrıntılı Gezi Programı içeriklerinin, sözleşme şartlarının ve eklerinin, ödeme belgelerinin, düzenlenecek diğer evrakların geçerli olduğunu olacağını kabul ile, taraflar arasındaki her türlü mail yazışması, link gönderimi, data aktarımının, sms bilgilendirme ve onay işlemlerinin v.s. tüm dijital ve yazılı içeriklerin, İSTYATUR'a ait tüm ticari defter ve kayıtların, İSTYATUR veya bağlı çalışanları, aracılar nezdindeki tüm evrakların, dökümanların, içeriklerinin kendisini bağlayıcı kesin delil niteliğinde olduğunu, bu delillerin geçersizliğini ileri süremeyeceğini gayri kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

14. SON HÜKÜMLER
14.1. Tüketici ve Katılımcılar, işbu Sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında Paket Tur Düzenleyicisi veya Paket Tur Aracısı tarafından kendilerine bilgi verildiğini beyan ve taahhüt eder:
a) Paket turun vergiler dahil toplam fiyatı, ön ödeme tutarı ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgileri,
b) Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri,
c) Kullanılan ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri, saatleri ve yerleri,
ç) Konaklama tarihleri de belirtilerek konaklamanın türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu sınıflandırma Türkiye'de uygulanandan farklı ise bu farklılığa ilişkin uyarı,
d) Yemek planı,
e) Yolculukta izlenecek güzergâh,
f) Paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgi,
g) Paket turun düzenlenmesi için asgari bir katılımcı sayısı öngörülmüşse bu sayı ve bu sayıya ulaşılamadığı takdirde katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih,
ğ) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgi,
h) Turist rehberliği hizmetlerine ilişkin bilgi, Tüketiciye verilen Broşür/Ayrıntılı Gezi Programı veya Sözleşmede, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.

14.2. Uçaklı ulaşımlarda, bagaj hakkı, bagaj kayıp ve hasarı durumlarında ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, Paket Tur Düzenleyicisi ve Paket Tur Aracısının bu hususlarda sorumluluğu bulunmadığı Tüketici ve Katılımcılar tarafından kabul edilmiştir.

14.3. Sözleşmenin, Tüketicideki, Paket Tur Düzenleyicisi ve Paket Tur Aracısındaki kopyalarında arasında çelişki olursa, Paket Tur Aracısındaki kopya esas alınacaktır.

14.4. Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • İSTYATUR; kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve yürürlükte olan diğer ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı hükümlerine uygun olarak, toplanmakta, kullanmakta, işlemekte, saklamakta ve Tüketici/Katılımcılar'a sunulan hizmetin niteliğine göre, yurtdışında ve/veya yurtiçinde bulunan talep etmiş olunan hizmete dair faaliyetler, satışlar, özel teklifler, indirimler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaçlarıyla üçüncü kişilere aktarmakta ve bu verilerin güvenliğini sağlamaktadır.
 • İSTYATUR, kendi firmasından hizmet satın alan katılımcı ve/veya katılımcılarının paylaşacağı e-mail, GSM numarası, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına yapacağı duyuru, ilan veya reklam çalışmasına yönelik e-mailing, SMS gönderimi, katalog gönderimini "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'na" uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. Tüketici/Katılımcılar imzalamış olduğu bu sözleşmeyle İSTYATUR'in kendi iletişim bilgilerine yapacağı gönderimleri kabul etmiştir.
 • Tüketici/Katılımcılar kendi kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir. İSTYATUR TURİZM, Tüketici/Katılımcılar'ına bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden İSTYATUR'in kurumsal elektronik iletişim adresi olan [email protected] mail adresine veya isteyeceği herhangi bir yolla İSTYATUR'a bildirimde bulunduğu takdirde kendisine yönelik yapılan e-mailing, SMS gönderimi ve posta gönderimlerinin sonlandıracağını taahhüt eder.
 • Bu kapsamda oluşturulacak whatsapp v.b. mesaj grupları yazışmalarının, benzeri mesaj bildirimlerinin, maillerin, smslerin, linklerin, dataların, bu kapsamda çekilmiş fotoğraf veya videoların da İSTYATUR bünyesinde saklanacağını ve gerekmesi halinde kullanılabileceğini ve buna da açıkça MUVAFAKATİ OLDUĞUNU Müşteri gayri kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

14.5. Gizlilik Politikası
 • Üyelik veya internet sitesi üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle Alıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri vb. bilgileri) Satıcı'ya vermeleri gerekmektedir. Satıcı tarafından talep edilen bilgiler veya Alıcı tarafından sağlanan bilgiler veya internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Satıcı ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri doğrudan pazarlama yapmak, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırma amacıyla kullanılabilir ve 3. kişiyle paylaşabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir.
 • Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve internet sitesinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Satıcı, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir ve bu bilgi yargı süreçlerinde resmi kurumlar ile paylaşılabilir.
 • Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, cinsiyet doğum tarihi, adresi, ülke, şehir, semt, posta kodu, cep telefon numarası, e-posta adresi, parola, fatura ünvanı, fatura adresi, fatura şehir, fatura semt, vergi dairesi, vergi numarası, T.C. Kimlik numarası, yurt dışı turlarda Pasaport numarası, ödeme kredi kartı yapılacak ise kredi kartı numarası ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Satıcı havayolu şirketleri, acenteler, araç kiralama şirketleri, kanal yönetim şirketleri ile bu bilgileri paylaşabilecek, bülten gönderimi amacıyla ve Alıcı'nın rezervasyon öncesi veya sonrasındaki taleplerinin hızlıca karşılanması amacıyla ilgili departman tarafından da bu bilgileri kullanabilecektir. Satıcı, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini Satıcı'nın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Satıcı, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
  i. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 • ii. İSTYATUR'unAlıcılarla akdettiği Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşullarının, Mesafeli Satış Sözleşmelerinin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
 • iii. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 • iv. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
 • Satıcı, Alıcılar ve Alıcıların internet sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

14.6. Tüketici, İşbu Sözleşmenin, Sözleşmenin 1. maddesi hükümleri gereğince Tüketici ve madde 1.2'de belirtilen tüm Katılımcılar adına düzenlenmiş olduğunu, son halinin taraflarından okunup, kabul edilip onaylanmış olduğunu ve bir nüshasının tarafına tüm ekleri ile birlikte yazılı veya kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder. Tüketici, seyahate katılacak olan ve bu Sözleşmede adları yazılı Katılımcılar adına ve işbu Sözleşmeyi kabul eden taraf adına temsilen imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Tüketici'nin Sözleşmede yer alan tüm beyanları, rezervasyon işlemlerinin Tüketici ve Katılımcılar ad ve hesabına bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder.

14.7. Tüketici ve tüm Katılımcılar, ön bilgilendirme Broşürünü/Ayrıntılı Gezi Programını, Sözleşmeyi ve eklerini eksiksiz teslim aldığını, sigorta konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirildiğini, sigorta alternatiflerinin kendisine sunulduğunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde 12 punto olarak düzenlenen işbu Sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığını ve onayladığını kendisi ve tüm diğer Katılımcılar adına imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığım paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.

SÖZLEŞMEYİ OKUDUM, ONAYLADIM BİR SURETİNİ EKLERİ İLE TESLİM ALDIM.

Tüketici ve Katılımcılar adına
Adı Soyadı:
Tur Kayıt Tarihi:
İmza:
Belgeyi Tanzim ve imza eden Paket Tur Düzenleyicisi ve Paket Tur Aracısı Adına:
Adı Soyadı:
Sözleşme Tarihi:
İmza:


Ekler
EK 2: Voucher: Sözleşme ve ödeme sonrası İSTYATUR tarafından düzenlenir ve TÜKETİCİ/KATILIMCI'ya eposta ile iletilir. İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

DİĞER:
PAKET TUR İÇERİĞİ: Bu sözleşme içeriğinde ve www.istyatur.com web sitesinde mevcuttur.
ULAŞIM BİLGİLERİ: (Havayolu şirketi, uçuş saatleri vs.) Bu sözleşme içeriğinde, Voucherda ve www.istyatur.com web sitesinde mevcuttur.
KONAKLANACAK TESİSLER: Bu sözleşme içeriğinde kalınacak tesislerin özellikleri yer almaktadır. Turdan 2(iki) gün önce gönderilecek Tur kalkış bilgilendirme epostasında detay bilgi yer alacaktır.
TOP

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi